Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek is een aanvullend onderzoek naar Vleermuizen binnen en nabij uw planlocatie.

Is het aan de hand van de Quickscan Wet natuurbescherming niet uit te sluiten dat Vleermuizen aanwezig zijn binnen uw planlocatie dan volgt het aanvullende onderzoek naar Vleermuizen.

Hoe het aanvullende onderzoek naar Vleermuizen moet worden uitgevoerd, staat beschreven in het Vleermuisprotocol 2021. In de eerder genoemde Quickscan Wet natuurbescherming staat nader omschreven welke mogelijke functionaliteiten uw planlocatie heeft voor Vleermuizen. Deze kunnen zijn:

 • Balts- en paarverblijf
 • Foerageerroute
 • Kraamverblijf
 • Migratieroutes
 • Vliegroute
 • Winterverblijf
 • Zomerverblijf

In sommige gevallen is uw planlocatie geschikt voor alle bovengenoemde functionaliteiten. In dit geval worden alle mogelijkheden voor alle functionaliteiten onderzocht.

 

Geluidsfragment ‘geluid vleermuizen’

 

Geluidsfragment ‘kraamverblijf gewone dwergvleermuis’

 

Geluidsfragment ‘geluid zingende ruige dwergvleermuis’

 

Sonogram ‘zingende ruige dwergvleermuis ‘
Girl in a jacket

 

Onderzoek

Onderzoek vindt plaats naar de voorschriften zoals omschreven in het Vleermuisprotocol 2021. In deze voorschriften staan de tijden en momenten van onderzoek nader omschreven per vleermuissoort.

Onderzoek vindt ook plaats naar het soort Vleermuis dat u binnen uw planlocatie mogelijk kan aantreffen. Zo kan het zijn dat uw planlocatie geschikt is voor gebouwbewonende soorten (als u bijv. geschikte opstallen heeft) of boombewonende soorten (als u bijv. bomen binnen uw planlocatie heeft met een stammaat van >40 cm; begroeid met Klimop, met een diepe schorsstructuur of natuurlijke holten etc.). Er zijn natuurlijk ook Vleermuissoorten die in beide kunnen verblijven.

Resultaten onderzoek

De onderzoeken moeten leiden tot de beantwoording van de volgende vragen:

 • Waarvoor gebruiken Vleermuizen uw planlocatie
 • Welk deel van uw planlocatie gebruiken Vleermuizen
 • Waarom is uw planlocatie aantrekkelijk voor Vleermuizen
 • Welke soort Vleermuizen heeft u binnen en nabij uw planlocatie
 • Welke aantallen Vleermuizen, op welke momenten, zijn aanwezig binnen uw planlocatie

De antwoorden hierop vloeien voort uit het veldonderzoek welke wordt uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2021.

 

 Rapportage

De vraagstelling, de onderzoeksmethodiek, de resultaten van het onderzoek en de conclusie worden verwerkt in een korte rapportage, deze rapportage sluit af met een conclusie en advies ten aanzien van de bevindingen.

Enkele conclusies in de rapportage kunnen zijn:

 • Vleermuizen maken geen gebruik van uw planlocatie, de soort kan nu worden uitgesloten voor de Wet natuurbescherming, u hoeft geen ontheffing Wet natuurbescherming aan te vragen
 • Vleermuizen verblijven binnen uw planlocatie: kraamverblijf, zomerverblijf, paar- en baltsverblijf, winterverblijf: u dient tijdelijk en permanent vergelijkbaar verblijf aan te bieden
 • Vleermuizen foerageren binnen uw planlocatie en dit foerageergebied wordt ontwikkeld tot woningbouw: u dient vervangend foerageergebied aan te bieden
 • Vleermuizen gebruiken uw planlocatie als oriëntatiepunt op hun vliegroute of uw planlocatie maakt deel uit van een vliegroute: u dient tot vervanging van het oriëntatiepunt of de vliegroute over te gaan. Of u dient tijdelijke vervanging van de vliegroute aan te bieden tot de planlocatie is ontwikkeld.

Schaden uw plannen Vleermuizen of hun leefgebied dan dient u een ontheffing Wet natuurbescherming aan te vragen. En dient u vervangende oftewel mitigerende maatregelen toe te passen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het aanbrengen van tijdelijke verblijfplaatsen.

Totaalpakket

Veldbiologische Werken kan voor u het aanvullende onderzoek naar Vleermuizen verzorgen. Na uitvoering van de aanvullende onderzoeken ontvangt u een overzichtelijke digitale rapportage met bevindingen. Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken naar Vleermuizen dient u een Ontheffing Wet natuurbescherming aan te vragen. Indien gewenst verzorgt Veldbiologische Werken de aanvraag van de Ontheffing Wet natuurbescherming voor u.

Is de ontheffing Wet natuurbescherming aan u toegekend dan kan Veldbiologische Werken de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

 • Uitvoeren van de mitigatiemaatregelen
 • Opstellen van het Ecologisch Werkprotocol
 • Monitoring van de mitigatiemaatregelen
 • Sloopmelding verzorgen
 • Toolboxmeeting verzorgen voor de bouwmedewerkers
 • Logboek bijhouden gericht op de ecologische activiteiten
 • Ecologische begeleiding bij de bouwwerkzaamheden
 • Ecologisch beheer bij ecologische knelpunten
 • Advies bij ecologische calamiteiten.