Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding

Ecologische begeleidingVeldbiologische Werken werkt mee met uw project! Concreet: persoonlijk aanwezig te velde en op de bouwplaats. Uw man in het veld voor ecologische begeleiding.

Wij werken vanuit praktijkervaring en verdiepen ons in de lokale situatie, de aard en omstandigheden van ieder project. Wet en regelgeving zijn leidend. Vanuit deze wet- en regelgeving wordt, voor veel ruimtelijke projecten, ecologische begeleiding voorgeschreven. Veldbiologische Werken vertaalt dit naar de praktijk van alledag.

Veldbiologische Werken is uw ecologische man in het veld bij uw project. Wij geven advies, informeren en handelen. Ons doel en onze aanpak is:

 • ecologische voorinspecties en controle,
 • duidelijke uitleg van wettelijke bepalingen,
 • praktijkgericht ecologisch werkprotocol,
 • bijdrage aanpak en planning werkzaamheden m.b.t. ecologie,
 • advies mitigatie en tijdelijke voorzieningen,
 • advies bij keuze inzet materieel,
 • regelmatige terugkoppeling resultaten en advies voortgang,
 • samenwerking directievoering,
 • proactief overleg met projectleider en hoofduitvoerder,
 • enthousiast en begrijpelijk informeren van uitvoerend personeel,
 • beperken van planschade,
 • voorkomen van vertraging in projecten,
 • spreekbuis en woordvoerder ecologie bij uw project.

Onze referentieprojecten maken dit duidelijk.

 • Plan van Aanpak beperken verspreiding invasieve exoten bij baggerwerkzaamheden te Wageningen
 • Boominspectie (vleermuizen en broedvogels) terrein Maurits Noord te Ede
 • Toolboxmeeting en tracé-inspectie te plaatsen wildraster (Zandhagedis en Hazelworm) tussen voormalig Kazerneterrein / Natuurgebied De Sysselt te Ede
 • Gebouwinspectie (vleermuizen), sloopadvies en begeleiding sloop project De Veluwse Poort te Ede
 • Controle broedvogels en inspectie boomholtes (vleermuizen) Waterzuivering te Katwijk
 • Afvangen van Zandhagedis en Hazelworm en ecologische begeleiding bij bomenkap terrein ‘Boddegat’ te Ede
 • Ecologische voorinspectie Rugstreeppad dijkverzwaring Westdijk/Hoekse waard te Goudswaard
 • Plaatsen reptielenscherm terrein ‘Boddegat’ te Ede
 • Ecologische begeleiding project herinrichting Palmerswaard te Rhenen
  –  Opstellen ecologisch werkprotocol
  –  Informatieavond omwonenden
  –  Toolboxmeetings uitvoerend personeel
  –  Voortgangsoverleg directievoering, aannemer en uitvoerders.
  –  Afvangen en verplaatsen vissen (o.a. Bittervoorn) en reptielen (Ringslang)
  –  Controle rustzone’s rond Beverburchten
  –  Uitvoeren maatregelen Zorgplicht en wekelijkse schouw projectgebied
  –  Overleg directievoerder
  –  Werk- en planningsoverleg uitvoerder
  –  Praktisch advies inzet materiaal en uitvoering werkzaamheden
  –  Aanleg IJsvogelwanden
  –  Resultatenverslag ecologische begeleiding
 • Ecologisch vooronderzoek en aanbrengen markeringen project Herinrichting Bruin Joost/Kortenhoefse Plassen (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Kortenhoef
 • Ecologische controle en advies project Herinrichting De Ster/Oud Loosdrecht (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Loosdrecht
 • Ecologische begeleiding Stichts End (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Ankeveen
  –    Quickscan Flora- en Faunawet
  –    Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet
  –    Advies Natuurbeschermingswet
  –    Opstellen ecologisch werkprotocol
  –    Instructie uitvoerend personeel
  –    Ecologische begeleiding bij uitvoering werkzaamheden
 • Ecologische controle (boomholte-inspectie vleermuizen en broedvogels) en werkadvies reconstructie Ecozone Amsterdamse Bos te Amstelveen
 • Ecologische voorinspectie (beschermde flora- en fauna / Rugstreeppad) kade-/dijkverzwaring Geer- en Kleine Blankaardpolder te Zoeterwoude
 • Ecologische begeleiding vervanging duiker Zangvogelweg te Amersfoort
  –    Quickscan Flora- en Faunawet
  –    Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet
  –    Instructie uitvoerend personeel
  –    Afvangen en verplaatsen vissen
 • Ecologische begeleiding Taartpunt/Polder Maarsseveen (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Tienhoven
  –    Toolboxmeetings met uitvoerend personeel
  –    Controle op en afvangen en verplaatsen van Heikikker en Ringslang
  –    Wekelijkse rapportage vogelstand en controle broedvogels
  –    Uitvoeren maatregelen zorgplicht (o.a. monitoring activiteit Das en aanwezigheid vissen in te vergraven slootprofielen)
  –    Ecologische begeleiding van archeologisch onderzoek
  –    Overleg omwonenden
  –    Ecologische inbreng bouwvergaderingen
  –    Quickscan Flora- en Faunawet nieuw te graven petgaten
  –    Opstellen Projectplan bij aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet
  –    Aanbrengen nestmarkeringen weidevogels
  –    Wekelijkse voortgangsmemo’s ecologische begeleiding
  –    Notitie maatregelen vogelgriep
 • Inspectie boomholtes (vleermuizen) Nijkerkerstraat/N798 te Putten
 • Inspectie boomholtes (vleermuizen) Populierstraat te Leerdam
 • Ecologisch vooronderzoek (broedvogels en vleermuizen) Spaarbekkens/Braakman te Terneuzen
 • Lokaliseren en markeren beschermde flora voorafgaand aan maaiwerkzaamheden Botlekgebied te Rotterdam-Rijnmond

Foto’s