Expertises

Expertises

Kennis, praktische veldervaring en apparatuur

Veldbiologische Werken is werkzaam voor diverse opdrachtgevers zoals overheid, waterschappen, adviesbureaus, terrein beherende instanties, aannemers, projectontwikkelaars, recreatieve ondernemingen, PGO’s, verenigingen en particulieren. De expertises van Veldbiologische Werken zijn niet beperkt tot één landsgebied, maar strekken zich uit over maritiem, estuarium, duin, zeeklei, laagveen, rivier, hogere zandgronden, hoogveen en krijt.

Veldbiologische Werken is gespecialiseerd in:

Projectopzet en – begeleiding binnen ecologie

 • Opzet ecologische onderzoeksparameters, plan van aanpak, veldwerk, resultatenanalyse
 • Samenstellen projectteam voor ecologisch onderzoek (inschakelen netwerk en contacten)
 • Begeleiding projectuitvoering ecologisch onderzoek

Floristisch onderzoek

 • Inheemse flora
 • Karteringen Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL)
 • Gecultiveerde soorten
 • Invasieve exoten

Vegetatiekundig onderzoek

 • Vegetatietypologie
 • PQ’s
 • Monitoring / meetnetten
 • Vegetatie-opnamen (Tansley, Braun-Blanquet)

Vogels

 • Biotooponderzoek
 • Broedvogelonderzoek
 • Nestkastonderzoek met endoscoop met holtecamera/-video
 • braakbalonderzoek
 • Akoestisch onderzoek met behulp van de Song Meter Mini
 • Tellingen

Zoogdieren

 • Life-trap onderzoek muizen (Long-Worth inloopvallen)
 • Vleermuisonderzoek (conform Vleermuisprotocol 2010) met Magenta 5 bat detector, Pettersson D-240x batdetector (heterodyne en time expansion detector) en Batlogger, Anabat Swift, Anabat Express en Song Meter Mini Bat
 • Endoscopisch onderzoek met Voltcraft BS-250xWSD endoscoop met holtcamera/video en 20 meter sonde voor inspectie holtes
 • Cameravallen (Uway NT-50B NightTrakker) zeer geschikt voor onderzoek naar:
  – effectiviteit van faunapassages
  – aanwezigheid van schuwe zoogdieren: wezel, hermelijn, steenmarters, boommarters, otter of bever
  – bewoning van dassenburchten en vossenholen
  – het gebruik van het terrein door dieren
  – het gebruik van nestkasten
 • Tredplanken in buizen met inktkussen ten behoeve van onderzoek naar kleine zoogdieren

Amfibieën

 • Biotooponderzoek
 • Vaststellen aanwezigheid met behulp van geluid (koorroep Rugstreeppad, Boomkikker, Heikikker e.a.)
 • Avondonderzoek met zoeklicht (o.a. vaststellen activiteit van salamanders).
 • Akoestisch onderzoek met behulp van de Song Meter Mini
 • E-DNA met behulp van specialistisch laboratorium

Reptielen

 • Plaatsen schuilplaten
 • Vaststellen populatiegrootte
 • Vaststellen home-range en gebiedsgebruik.

Vissen

 • RAVON-steeknet
 • Zegen, kornet, etc.
 • Elektrovisserij (in bezit van Certificaat Praktijkopleiding Elektrovisserij).

Dagvlinders

 • SNL-inventarisaties

Libellen

 • SNL-inventarisaties
 • Transecttellingen

Krekels en sprinkhanen

 • SNL-inventarisaties
 • Transecttellingen

Mossen

 • In kader van bosbeheertypologie
 • PQ’s
 • Monitoring / meetnetten
 • Determinaties

Overige insecten

Houtbewonende kevers, waterkevers, loopkevers, water- en oppervlaktewantsen, vlokreeften, zweefvliegen en nog veel meer.

Specialistische determinaties

(Bodem is verwijderd)

Overige

 • aanwezig (microscoop, stereomicroscoop, preparatiematerialen, determinatietabellen, herkenningskaarten, etc.)
 • ervaring in determinatie van grassen, schijngrassen, mossen en kranswieren (korstmossen ten dele en fungi (paddenstoelen) voornamelijk ervaren in Basidiomyceten)
 • ervaring in determinatie van entomofauna (zweefvliegen, kevers (o.a. loopkevers, waterkevers, mestkevers, boktorren, etc.), wantsen (ook water- en oppervlaktewantsen), cycaden, mieren, vlokreeften, etc.)
 • gespecialiseerd in houtbewonende kevers en andere aan bosopstanden potentieel schadelijke insecten
 • ervaren in controle bosopstanden ten aanzien van potentieel schadelijke insecten
 • in bezit van Certificaat Praktijkopleiding Elektrovisserij
 • in bezit van VCA VOL

Foto’s