Quickscan Wet Natuurbescherming

Quickscan Wet Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. Belangrijk is de wijziging van het bevoegd gezag. In het verleden was dit de rijksoverheid (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Per 1 januari 2017 is het bevoegd gezag in vrijwel alle gevallen de Provincie.

De Wet Natuurbescherming beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden.

Sommige bepalingen uit de Wet Natuurbescherming zijn het gevolg van afspraken op internationaal en Europees niveau. Zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en het CITES-verdrag.

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar mogelijk beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U kunt dan te maken krijgen met de Wet Natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en aan beschermde dieren of planten. In sommige situaties mag dit wel en kunt u een vrijstelling of ontheffing krijgen. Voordat een ontheffing kan worden afgegeven moet eerst duidelijk zijn welke beschermde soorten er aanwezig (kunnen) zijn en hoe eventuele schade aan de beschermde soorten kan worden voorkomen. Een ecologisch deskundige kan daar bij helpen. Veldbiologische Werken heeft ruime ervaring in het uitvoeren van Quickscans Wet Natuurbescherming.

Quickscan Wet Natuurbescherming

Een Quickscan Wet Natuurbescherming is een oriƫnterend onderzoek. Veldbiologische Werken voert daarbij een verkennend veld- en bronnenonderzoek uit en onderzoekt of rekening moet worden gehouden met wettelijke bepalingen. Veldbiologische Werken kan door deze Quickscan de potentie en functie van flora en fauna in het plangebied bepalen en adviseren op welke wijze u binnen de kaders van de wet moet handelen.

De Quickscan Wet Natuurbescherming bestaat uit:

 • Check (mogelijke) aanwezigheid beschermde soorten
 • Inschatting mogelijk schadelijke effecten van geplande activiteiten
 • Inventarisatie van opties om schadelijke effecten te voorkomen
 • Check of soorten zijn vrijgesteld
 • Toepassing gebruik gedragscodes
 • Onderzoek alternatieven en mogelijkheden voor ontheffing
 • Aanvraag ontheffing
 • Uitvoeren maatregelen ontheffing

Als het nodig is kan er ook:

 • Nader ecologisch onderzoek worden uitgevoerd conform soortenstandaard
 • Mitigatie- en/of compensatieplan worden opgesteld
 • Ecologisch werkprotocol worden opgesteld
 • Ecologische begeleiding worden uitgevoerd