Quickscan Omgevingswet Fysieke Leefomgeving – Natuur

Quickscan Omgevingswet Fysieke Leefomgeving – natuur

Quickscan Wet natuurbescherming heeft een naamswijziging ondergaan en heet voortaan Quickscan Omgevingswet Fysieke Leefomgeving – Natuur.

Met ingang van 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet brengt regelgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen in 1 wettelijk stelsel. Deze nieuwe wet Omgevingswet heeft de Wet natuurbescherming opgenomen.

Belangrijk is de wijziging van het bevoegd gezag. Bevoegd gezag kunnen zijn Gemeenten, Waterschappen, Rijk of Provincie. Bij het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag bij het omgevingsloket, wordt het bevoegd gezag als vanzelf bepaald.

De Omgevingswet – Natuur beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen maar ook gebieden als Natura-2000. Alles wat schadelijk of dodelijk is voor beschermde dier- en plantensoorten en ook rode lijstsoorten, is verboden.

Sommige bepalingen uit de Omgevingswet zijn het gevolg van afspraken op internationaal en Europees niveau. Zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, Verdrag van Bonn, Verdrag van Bern e.a.. Maar kunnen ook omschreven zijn in Besluit activiteit Leefomgeving (Bal).

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar mogelijk beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U kunt dan te maken krijgen met de Omgevingswet fysieke leefomgeving – natuur waarbij u een activiteit onderneemt in de fysieke leefomgeving. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en hun eieren/nesten en aan beschermde dieren en hun vaste rust- en verblijfplaatsen of planten. U heeft dan te maken met een flora en fauna activiteit en/of Natura 2000 activiteit daarbij moet u nagaan of er leefgebied voor soorten aanwezig is en welke soorten dit zijn.

Voor alle soorten geldt de algemene zorgplicht, voor sommige soorten geldt een specifieke zorgplicht (welke in decentrale regels als bijvoorbeeld het gemeentelijke omgevingsplan, is terug te vinden). In sommige situaties kunt u voor sommige soorten een vrijstelling krijgen of omgevingsvergunning voor flora en fauna activiteit en/of Natura-2000 activiteit aanvragen. Voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven, moet eerst duidelijk zijn welke activiteit u gaat uitvoeren, welke beschermde soorten er aanwezig (kunnen) zijn en hoe groot de effecten van het plan zijn voor de beschermde soorten.

Heeft u een Quickscan fysieke leefomgeving – natuur nodig? Veldbiologische Werken kan de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

Een Quickscan Omgevingswet – natuur is een oriënterend onderzoek binnen uw plangebied. Veldbiologische Werken voert daarbij een verkennend veld- en bronnenonderzoek uit en onderzoekt of rekening moet worden gehouden met wettelijke bepalingen, besluiten, visies, verordeningen, programma’s e.a. van Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschap.

Onze werkzaamheden : Quickscan Omgevingswet – natuur bestaat uit:

 • Omschrijving van de Activiteit welke u wilt gaan uitvoeren
 • Check (mogelijke) aanwezigheid beschermde soorten
 • Check (mogelijke) aanwezigheid natuurlijke habitats, leefgebied en het gevolg van de activiteit voor deze habitats
 • Inschatting mogelijke verslechterende of significante verstorende effecten van geplande activiteiten
 • Inventarisatie van opties om verslechterende of significant verstorende effecten te voorkomen
 • Check of soorten zijn vrijgesteld
 • Of er toepassing is van gedragscodes
 • Advies voor te nemen passende preventieve maatregelen
 • Onderzoek alternatieven en mogelijkheden voor vrijstelling of vergunning
 • Aanvraag vergunning
 • Uitvoeren maatregelen / of maatregelen uit verleende vergunning
 • Ecologische beoordeling houtopstand of te kappen bomen
 • Bomencheck

Als het nodig is, verzorgen wij voor u:

 • Nader ecologisch onderzoek: wordt uitgevoerd conform soortenstandaard of BIJ12
 • Mitigatie- en/of compensatieplan
 • Ecologisch werkprotocol
 • Ecologische begeleiding
 • Monitoring tijdens en na afloop van de werkzaamheden; om na te gaan of de passende maatregelen het beoogde effect hebben
 • Ecologisch logboek wordt opgesteld en bijgehouden
 • Optioneel: Buren worden geïnformeerd en voorgelicht omtrent ecologie en planvorming

Niet in de Quickscan Fysieke Leefomgeving – natuur opgenomen is een stikstofberekening.