Werkzaamheden

Werkzaamheden voor derden 2020

 • Quickscan Wet natuurbescherming door heel Nederland
 • Uilenonderzoek: Steenuil, Kerkuil, Bosuil
 • Roofvogelonderzoek: Buizerd, Torenvalk, Sperwer
 • Marteronderzoek: Wezel, Hermelijn, Steenmarter, Boommarter, Bunzing, Das
 • Vleermuisonderzoek
 • Amfibie-onderzoek: o.a. Levendbarende hagedis
 • Mitigatie van reptielen
 • Huismusonderzoek
 • Broedvogelonderzoek
 • Weidevogelonderzoek
 • Akkervogelonderzoek
 • Flora karteringen
 • Fauna karteringen: dagvlinders, sprinkhanen, libellen
 • Ecologische begeleiding bij sloop
 • Ecologische begeleiding bij herinrichtingsprojecten
 • Ecologische begeleiding bij renovatie
 • Ecologische begeleiding bij woningbouw
 • Ecologische begeleiding en toolboxmeeting
 • Aanvragen Ontheffingen Wet natuurbescherming
 • Mitigatie voor Huismussen, Gierzwaluw, Vleermuizen
 • Monitoringsprojecten Vleermuizen
 • Advies bij herinrichting Natuurterrein

Werkzaamheden voor derden 2019

 • Ecologische begeleiding OBT Tienhoven, fase 2
 • Quickscans Wet natuurbescherming
 • Soortenbescherming, Tienhoven, Breda, Hoogerheide, Oud-Gastel, Budel, Gemert, Noordwijkerhout e.a.
 • Natuurtoetsen
 • Ecologische begeleiding WFC terrein Ede
 • Ecologische controles bij kap bomen en struiken
 • Veldbezoek flora en fauna inventarisaties diverse Golfverenigingen
 • Aanvullend onderzoek Vleermuizen, determinatie met behulp van sonogrammen, diverse locaties in Nederland
 • Aanvullend onderzoek Huismussen, diverse locaties in Nederland
 • Aanvullend onderzoek Gierzwaluw, diverse locaties in Nederland
 • Aanvullend onderzoek naar Vinpootsalamander, Alpenwatersalamander en Levendbarende hagedis
 • Aanvullend onderzoek naar (kleine)marterachtigen
 • Inventarisaties voor proefproject met omvorming akkerland naar natte natuur
 • Ecologische inventarisatie invasieve exoten flora en fauna
 • Ecologische begeleiding inclusief toolboxmeetings bij het verwijderen van invasieve exoten
 • Aanvullend onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen
 • SNL inventarisaties Brabant
 • Ecologische schouw voor aanvang van werkzaamheden, Amsterdam
 • Ecologische begeleiding bij kap houtwallen Amsterdam
 • Winteronderzoek naar vleermuizen Breda

Werkzaamheden voor derden 2018

 • Ecologische begeleiding Natuurontwikkeling Oostelijke Binnenpolder Tienhoven
 • Extra vogelmonitoringen maart in verband met vogelgriep
 • Quickscans Wet natuurbescherming op vele diverse locaties o.a. Molenpolder & Noorden, Maarsseveensepolder
 • Bewonersinformatie en rondleiding Natuurontwikkelingsgebieden
 • Monitoring beschermde soorten o.a. Zandhagedis en Hazelworm
 • Ecologische begeleiding particulieren bij natuurontwikkeling
 • Oostelijke Vechtplassen – ecologische begeleiding
 • Ecologische begeleiding, demping sloten in nabijheid Natura 2000 gebieden
 • Aanvullende onderzoeken voor Heikikker en Rugstreeppad
 • Inventarisatie ronden 2018 Mariapeel en Deurnsepeel, florakarteringen en SNL
 • Advies aanvullend onderzoek naar het voorkomen van Dassen, burchtonderzoek en cameravallen Zoogdieronderzoek Lage Vuursche
 • Ecologische Begeleiding bij sloopwerkzaamheden en Vleermuis ‘onvriendelijk’ maken van slooppanden
 • Ecologische voor inspectie bij kap bomen diverse locaties
 • Inventarisatie en mitigatie van reptielen o.a. Zandhagedis en Ringslang
 • Aanvullend onderzoek naar Vleermuizen
 • Ecologische inspectie broedvogels
 • Monitoring Zandhagedis en Hazelworm Ginkelse heide
 • Ecologische inspectie broedvogels
 • Monitoring Zandhagedis en Hazelworm Ginkelse heide
 • Ecologische begeleiding bij aanleg warmtetracé
 • Actief vogelvrij houden van planlocatie
 • Ecologische begeleiding bij sloop gebouw
 • Ecologische begeleiding/controle kap bos
 • Ecologische begeleiding Weersloot e.a.
 • Ecologische controle Amsterdam Bijlmerweide
 • Ecozone Amsterdam
 • Ecologische inspectie Vogels voor aanvang kapwerk, Batouw Nieuwegein
 • Ecologische begeleiding Westbroekse bBinnenweg
 • Flora en Fauna inventarisatie Golfterrein Liemeer
 • Flora en Fauna inventarisatie Golfterrein Axel
 • Flora en Fauna inventarisatie Golfterrein Arnhem Rozendaelsche Golfclub + PQ’s
 • Flora en Fauna inventarisatie Golfclub De Dommel
 • Golfclub De Dommel, excursie
 • Deel-vegetatiekartering SNL Tholen (Zeeland)
 • SNL Karteringen Brabant Water

Werkzaamheden voor derden 2017

 • Aanvullend onderzoek Roosendaal ten behoeve van zoogdieren, (roofvogels en vleermuizen) t.b.v. ruimtelijke ordening, Roosendaal.
 • Aanvullend vleermuisonderzoek voor aanvraag ontheffing, Hoogerheide.
 • Advies en plaatsing vleermuiskasten en vogelkasten, diverse locaties zakelijk en particulier.
 • Ecologische begeleiding en advies buitenwerken bij constatering Vogelgriep, Utrecht.
 • Ecologische begeleiding en mitigatiemaatregelen bij sloopwerkzaamheden, Zoelmond.
 • Ecologische begeleiding ruimtelijke ordeningsproject Wageningen.
 • Ecologische controle Ringslang en andere fauna, Oudekerk a/d Amstel.
 • Ecologische controle flora en fauna ten behoeve van Zorgplicht, Muiden.
 • Ecologische voorinspectie Amsterdamse bos, Amsterdam.
 • Inventarisatie fauna Golfclub Kagerzoom, Warmond.
 • Inventarisatie flora en fauna – Princenbosch Brabant Water, Molenschot.
 • Inventarisatie ten behoeve van Geo-certificering diverse Golfterreinen, door heel Nederland.
 • Quickscan De Heen, Steenbergen.
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Beusichem
 • Quickscan Wet natuurbescherming Golfclub Kagerzoom, Warmond
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Roosendaal
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Dishoek Zeeland
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Rucphen
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Sprundel met vervolgonderzoek en advies Huismus, Sprundel
 • Schrijven werkprotocol, geven toolboxmeeting en ecologische begeleiding voorbereidingen werkzaamheden Meerhoek, t Hol en Weersloot, Loosdrecht.
 • Schrijven werkprotocol, geven van ecologische begeleiding, uitvoeren van veldinspecties en verstrekken van advies bij aantreffen exoten tijdens baggerwerk. Wageningen.
 • SNL flora en fauna karteringen Brabant Wate, Noord-Brabant.r
 • SNL inventarisaties flora en fauna, diverse grote locaties.
 • Tennet 380 kV Leidschendam, inspecties rugstreeppad en vogelvrijhouden tracés, Leidschendam.
 • Vleermuisonderzoek inclusief rapportage, Hilvarenbeek

Werkzaamheden voor derden 2016

 • Plan van Aanpak beperken verspreiding invasieve exoten bij baggerwerkzaamheden te Wageningen.
 • Fauna-inventarisatie SNL-kartering Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen Sallandse Heuvelrug e.o. – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Fauna-inventarisatie SNL-kartering Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen Rottige Meente/Braandemeer e.o. – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Fauna-inventarisatie SNL-kartering Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen Veerse Meer, Noord Beveland, Zuid Beveland en Walcheren – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora inventarisatie en watermetingen (ecoscans) van alle watergangen in Gemeente Sliedrecht en Gemeente Lingewaal (Spijk, Vuren, Heukelum, Asperen en Herwijnen).
 • Boominspectie (vleermuizen en broedvogels) terrein Maurits Noord te Ede.
 • Toolboxmeeting en tracé-inspectie te plaatsen wildraster (Zandhagedis en Hazelworm) tussen voormalig Kazerneterrein / Natuurgebied De Sysselt te Ede.
 • Gebouwinspectie (vleermuizen), sloopadvies en begeleiding sloop project De Veluwse Poort te Ede.
 • Ecologische Quickscan extra percelen Oostelijke Binnenpolder te Tienhoven in kader realisatie Natura-2000 Oostelijke Vechtplassen.
 • Voortoets Flora- en faunawet te graven petgat Taartpunt-Polder Maarsseveen te Oud Maarsseveen.
 • Projectplan Ruimtelijke Ingrepen t.b.v. ontheffingsaanvraag Extra Perceel Taartpunt te Oud Maarsseveen.
 • Flora-inventarisatie SNL-kartering Sneekermeer/Potskar-Grienedyk – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora-inventarisatie SNL-kartering Blaugerzen/Akkrum-Akmarijp – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Inventarisatie flora en fauna en PQ’s-vegetatie voor Geo-certificeringen golfterreinen in Nederland:
  – De Goyer Golf en Countryclub/Eemnes,
  – Burggolf Herkenbosch/Herckenbosch,
  Golfclub Holthuizen/Roden,
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij herinrichtingsgebied Rodenrijseweg te Berkel en Rodenrijs.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol en Gierzwaluwonderzoek conform Soortenstandaard bij te slopen panden Raadhuisstraat te Hoogerheide.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij uitbreiding winkelruimte Persijnlaan te Delft.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen kantoorpanden Prinses Beatrixlaan te Rijswijk.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij herinrichtingsgebied ‘t Zand te Roosendaal.
 • Controle broedvogels en inspectie boomholtes (vleermuizen) Waterzuivering te Katwijk.
 • Afvangen van Zandhagedis en Hazelworm en ecologische begeleiding bij bomenkap terrein ‘Boddegat’ te Ede.
 • Ecologische voorinspectie Rugstreeppad dijkverzwaring Westdijk/Hoekse waard te Goudswaard.
 • Ecologisch vooronderzoek Vissen en Amfibieën te baggeren watergangen Hoogheemraadschap Polder Vogelzang/Polder Batuwe te Lopik.
 • Plaatsen reptielenscherm terrein ‘Boddegat’ te Ede.
 • Ecologische begeleiding project herinrichting Palmerswaard te Rhenen:
  – Opstellen ecologisch werkprotocol,
  – Informatieavond omwonenden,
  – Toolboxmeetings uitvoerend personeel,
  – Voortgangsoverleg directievoering, aannemer en uitvoerders.,
  – Afvangen en verplaatsen vissen (o.a. Bittervoorn) en reptielen (Ringslang),
  – Controle rustzone’s rond Beverburchten,
  – Uitvoeren maatregelen Zorgplicht en wekelijkse schouw projectgebied,
  – Overleg directievoerder,
  – Werk- en planningsoverleg uitvoerder,
  – Praktisch advies inzet materiaal en uitvoering werkzaamheden,
  – Aanleg IJsvogelwanden,
  – Resultatenverslag ecologische begeleiding.
 • Ecologisch vooronderzoek en aanbrengen markeringen project Herinrichting Bruin Joost/Kortenhoefse Plassen (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Kortenhoef.
 • Ecologische controle en advies project Herinrichting De Ster/Oud Loosdrecht (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Loosdrecht.
 • Ecologische begeleiding Stichts End (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Ankeveen:
  – Quickscan Flora- en Faunawet,
  – Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet,
  – Advies Natuurbeschermingswet,
  – Opstellen ecologisch werkprotocol,
  – Instructie uitvoerend personeel,
  – Ecologische begeleiding bij uitvoering werkzaamheden..
 • Ecologische controle (boomholte-inspectie vleermuizen en broedvogels) en werkadvies reconstructie Ecozone Amsterdamse Bos te Amstelveen.
 • Ecologische voorinspectie (beschermde flora- en fauna / Rugstreeppad) in verband met project kade-/dijkverzwaring Geer- en Kleine Blankaardpolder te Zoeterwoude.
 • Quickscan Flora- en Faunawet te slopen panden Sint Jansstraat te Sprundel.
 • Quickscan Flora- en Faunawet bouwperceel De Dreef te Putte.
 • Quickscan Flora- en Faunawet herinrichtingsgebied De Baak te Steenbergen.
 • Quickscan Flora- en Faunawet herinrichtingsgebied Grijpskerkseweg te Grijpskerke.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol en Gierzwaluwonderzoek conform Soortenstandaard bij te slopen panden Sint Jansstraat te Sprundel.
 • Huismusonderzoek conform Soortenstandaard bij te slopen panden Sint Jansstraat te Sprundel.
 • Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet bouwproject Sint Janstraat te Sprundel.
 • Ecologische begeleiding vervanging duiker Zangvogelweg te Amersfoort:
  – Quickscan Flora- en Faunawet,
  – Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet,
  – Instructie uitvoerend personeel,
  – Afvangen en verplaatsen vissen.
 • Ecologische begeleiding Taartpunt/Polder Maarsseveen (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Tienhoven:
  – Toolboxmeetings met uitvoerend personeel,
  – Controle op en afvangen en verplaatsen van Heikikker en Ringslang,
  – Wekelijkse rapportage vogelstand en controle broedvogels,
  – Uitvoeren maatregelen zorgplicht (o.a. monitoring activiteit Das en aanwezigheid vissen in te vergraven slootprofielen),
  – Ecologische begeleiding van archeologisch onderzoek,
  – Overleg omwonenden,
  – Ecologische inbreng bouwvergaderingen,
  – Quickscan Flora- en Faunawet nieuw te graven petgaten,
  – Opstellen Projectplan bij aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet,
  – Aanbrengen nestmarkeringen weidevogels,
  – Wekelijkse voortgangsmemo’s ecologische begeleiding,
  – Notitie maatregelen vogelgriep.
 • Inspectie boomholtes (vleermuizen) Nijkerkerstraat/N798 te Putten.
 • Inspectie boomholtes (vleermuizen) Populierstraat te Leerdam.
 • Onderzoek Levendbarende hagedis en Hazelworm conform Soortenstandaard Baarnseweg te Bosch en Duin.
 • Inventarisatie tuinbeplantingen i.v.m. compensatie op te verzwaren dijkvak Stommeerkade

Werkzaamheden voor derden Buitenland 2016

 • Field research to the dispersal and abundacy of Bleharis gigantea (Acanthaceae) and its relatives in the Erongo-mountains of Namibia.
 • Field research to the dispersal and abundancy of Petalidium rautenii Schinz (Acanthaceae) – locally named Odhingila – in the Hereroland/Oshana region (Ontjo/Waterberg) of Namibia.
 • Attempts to (re)discover populations of Australluma (Caralluma) peschii (Nel) Plowes (Apocynaceae) in the Oshana region of Namibia.
 • Field research to the occurance of species belonging to the genera Brachystelma, Ceropegia, Fockea and Raphionacme and other genera of the Apocynaceae-family in the Kalahari-region (Tsumkwe/Khaudum National Park) of Namibia.

Publication

 • Acanthaceae of Namibia – A travellers fieldguide; J.C. (Coen) Knotters – 2016 – Veldbiologische Werken / Natureguide VBW-1 (160 p.).

Werkzaamheden voor derden 2015

 • Ecologisch vooronderzoek en advies locatie St. Martinusstraat/Rucphen; soortgroepen: o.a. Vleermuizen, Steenuil, Kerkuil, Huismus, Rode eekhoorn en flora.
 • Ecologisch vooronderzoek en advies locatie Ginnekenstraat/Oudenbosch; soortgroepen: o.a. Vleermuizen, Steenuil, Kerkuil, Huismus, Rode eekhoorn en flora.
 • Quickscan rugstreeppadden (conform soortenstandaard) Gemeente Borssele.
 • Flora-inventarisatie SNL-kartering Wieden/Weerribben – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora-inventarisatie watergangen defensieterrein Marnewaard – Friesland.
 • Vegetatiekarteringen Lauwersmeer en omgeving – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Vegetatiekarteringen Westerduinen, Westerplas en Striedyken/Schiermonnikoog – terreinen Natuurmonumenten.
 • Florakarteringen SNL-kartering Veerse Meer en omgeving – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Vegetatiekarteringen Kapelsche Moer en Yerseke Moer/Kapelle-Yerseke – terreinen Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap.
 • Inventarisatie flora en fauna en PQ’s-vegetatie voor Geo-certificeringen golfterreinen in Nederland:
  – The Dutch/Spijk,
  – Golfclub Holthuizen/Roden,
  – Golfclub Emmeloord/Emmeloord,
  – Golfclub ’t Zelle/Hengelo (Gld),
  – Golfclub De Haenen/Teteringen,
  – Amsterdam Old Course/Amsterdam,
  – De Hoge Dijk/Amsterdam,
  – Nieuwegeinse Golfclub/Houten,
  – Golfclub Erve Braakman/Hoge Hexel,
  – Rijswijkse Golfclub/Rijswijk,
  – Golfclub Liemeer/Nieuwveen.
 • Beheeradvies en PQ metingen voor Golfclub Kagerzoom te Warmond.
 • Flora en fauna inventarisatie en kartering SNL in combinatie met PQ-vegetatie incl. mosflora volgens methodologie Agentschap voor Bos en Natuur/België voor een Landgoed bij Zundert.
 • Ecologische begeleiding Landgoed Lingewaal; soortgroepen: Kleine modderkruiper, Grote Modderkruiper, Bittervoorn, Platte schijfhoorn, Kleine watersalamander, Bastaardkikker, Rugstreeppad.
 • Ecologisch vooronderzoek en advies locatie Heimolendreef te Rucphen; soortgroepen: Vleermuizen, Steenuil, Kerkuil, Huismus, Rode eekhoorn.
 • Ecologische begeleiding bomenkap spaarbekkens Spaarbekkens/Braakman te Terneuzen/Zeeuws Vlaanderen; soortgroepen: Vleermuizen, Steenuil, Ransuil, jaarrond beschermde nestlocaties vogels, Amfibieën.