Projecten

Projecten 2018

 • Ecologische begeleiding Natuurontwikkeling Oostelijke Binnenpolder Tienhoven
 • Extra vogelmonitoringen maart in verband met vogelgriep
 • Quickscans Wet natuurbescherming op vele diverse locaties o.a. Molenpolder & Noorden, Maarsseveensepolder
 • Bewonersinformatie en rondleiding Natuurontwikkelingsgebieden
 • Monitoring beschermde soorten o.a. Zandhagedis en Hazelworm
 • Ecologische begeleiding particulieren bij natuurontwikkeling
 • Oostelijke Vechtplassen – ecologische begeleiding
 • Ecologische begeleiding, demping sloten in nabijheid Natura 2000 gebieden
 • Aanvullende onderzoeken voor Heikikker en Rugstreeppad
 • Inventarisatie ronden 2018 Mariapeel en Deurnsepeel, florakarteringen en SNL
 • Advies aanvullend onderzoek naar het voorkomen van Dassen, burchtonderzoek en cameravallen Zoogdieronderzoek Lage Vuursche
 • Ecologische Begeleiding bij sloopwerkzaamheden en Vleermuis ‘onvriendelijk’ maken van slooppanden
 • Ecologische voor inspectie bij kap bomen diverse locaties
 • Inventarisatie en mitigatie van reptielen o.a. Zandhagedis en Ringslang
 • Aanvullend onderzoek naar Vleermuizen
 • Ecologische inspectie broedvogels
 • Monitoring Zandhagedis en Hazelworm Ginkelse heide
 • Ecologische inspectie broedvogels
 • Monitoring Zandhagedis en Hazelworm Ginkelse heide
 • Ecologische begeleiding bij aanleg warmtetracé
 • Actief vogelvrij houden van planlocatie
 • Ecologische begeleiding bij sloop gebouw
 • Ecologische begeleiding/controle kap bos
 • Ecologische begeleiding Weersloot e.a.
 • Ecologische controle Amsterdam Bijlmerweide
 • Ecozone Amsterdam
 • Ecologische inspectie Vogels voor aanvang kapwerk, Batouw Nieuwegein
 • Ecologische begeleiding Westbroekse bBinnenweg
 • Flora en Fauna inventarisatie Golfterrein Liemeer
 • Flora en Fauna inventarisatie Golfterrein Axel
 • Flora en Fauna inventarisatie Golfterrein Arnhem Rozendaelsche Golfclub + PQ’s
 • Flora en Fauna inventarisatie Golfclub De Dommel
 • Golfclub De Dommel, excursie
 • Deel-vegetatiekartering SNL Tholen (Zeeland)
 • SNL Karteringen Brabant Water

Projecten Nederland 2017

 • Aanvullend onderzoek Roosendaal ten behoeve van zoogdieren, (roofvogels en vleermuizen) t.b.v. ruimtelijke ordening, Roosendaal.
 • Aanvullend vleermuisonderzoek voor aanvraag ontheffing, Hoogerheide.
 • Advies en plaatsing vleermuiskasten en vogelkasten, diverse locaties zakelijk en particulier.
 • Ecologische begeleiding en advies buitenwerken bij constatering Vogelgriep, Utrecht.
 • Ecologische begeleiding en mitigatiemaatregelen bij sloopwerkzaamheden, Zoelmond.
 • Ecologische begeleiding ruimtelijke ordeningsproject Wageningen.
 • Ecologische controle Ringslang en andere fauna, Oudekerk a/d Amstel.
 • Ecologische controle flora en fauna ten behoeve van Zorgplicht, Muiden.
 • Ecologische voorinspectie Amsterdamse bos, Amsterdam.
 • Inventarisatie fauna Golfclub Kagerzoom, Warmond.
 • Inventarisatie flora en fauna – Princenbosch Brabant Water, Molenschot.
 • Inventarisatie ten behoeve van Geo-certificering diverse Golfterreinen, door heel Nederland.
 • Quickscan De Heen, Steenbergen.
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Beusichem
 • Quickscan Wet natuurbescherming Golfclub Kagerzoom, Warmond
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Roosendaal
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Dishoek Zeeland
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Rucphen
 • Quickscan Wet natuurbescherming, Sprundel met vervolgonderzoek en advies Huismus, Sprundel
 • Schrijven werkprotocol, geven toolboxmeeting en ecologische begeleiding voorbereidingen werkzaamheden Meerhoek, t Hol en Weersloot, Loosdrecht.
 • Schrijven werkprotocol, geven van ecologische begeleiding, uitvoeren van veldinspecties en verstrekken van advies bij aantreffen exoten tijdens baggerwerk. Wageningen.
 • SNL flora en fauna karteringen Brabant Wate, Noord-Brabant.r
 • SNL inventarisaties flora en fauna, diverse grote locaties.
 • Tennet 380 kV Leidschendam, inspecties rugstreeppad en vogelvrijhouden tracés, Leidschendam.
 • Vleermuisonderzoek inclusief rapportage, Hilvarenbeek

Projecten Nederland 2016

 • Plan van Aanpak beperken verspreiding invasieve exoten bij baggerwerkzaamheden te Wageningen.
 • Fauna-inventarisatie SNL-kartering Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen Sallandse Heuvelrug e.o. – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Fauna-inventarisatie SNL-kartering Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen Rottige Meente/Braandemeer e.o. – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Fauna-inventarisatie SNL-kartering Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen Veerse Meer, Noord Beveland, Zuid Beveland en Walcheren – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora inventarisatie en watermetingen (ecoscans) van alle watergangen in Gemeente Sliedrecht en Gemeente Lingewaal (Spijk, Vuren, Heukelum, Asperen en Herwijnen).
 • Boominspectie (vleermuizen en broedvogels) terrein Maurits Noord te Ede.
 • Toolboxmeeting en tracé-inspectie te plaatsen wildraster (Zandhagedis en Hazelworm) tussen voormalig Kazerneterrein / Natuurgebied De Sysselt te Ede.
 • Gebouwinspectie (vleermuizen), sloopadvies en begeleiding sloop project De Veluwse Poort te Ede.
 • Ecologische Quickscan extra percelen Oostelijke Binnenpolder te Tienhoven in kader realisatie Natura-2000 Oostelijke Vechtplassen.
 • Voortoets Flora- en faunawet te graven petgat Taartpunt-Polder Maarsseveen te Oud Maarsseveen.
 • Projectplan Ruimtelijke Ingrepen t.b.v. ontheffingsaanvraag Extra Perceel Taartpunt te Oud Maarsseveen.
 • Flora-inventarisatie SNL-kartering Sneekermeer/Potskar-Grienedyk – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora-inventarisatie SNL-kartering Blaugerzen/Akkrum-Akmarijp – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Inventarisatie flora en fauna en PQ’s-vegetatie voor Geo-certificeringen golfterreinen in Nederland:
  – De Goyer Golf en Countryclub/Eemnes,
  – Burggolf Herkenbosch/Herckenbosch,
  Golfclub Holthuizen/Roden,
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij herinrichtingsgebied Rodenrijseweg te Berkel en Rodenrijs.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol en Gierzwaluwonderzoek conform Soortenstandaard bij te slopen panden Raadhuisstraat te Hoogerheide.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij uitbreiding winkelruimte Persijnlaan te Delft.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen kantoorpanden Prinses Beatrixlaan te Rijswijk.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij herinrichtingsgebied ‘t Zand te Roosendaal.
 • Controle broedvogels en inspectie boomholtes (vleermuizen) Waterzuivering te Katwijk.
 • Afvangen van Zandhagedis en Hazelworm en ecologische begeleiding bij bomenkap terrein ‘Boddegat’ te Ede.
 • Ecologische voorinspectie Rugstreeppad dijkverzwaring Westdijk/Hoekse waard te Goudswaard.
 • Ecologisch vooronderzoek Vissen en Amfibieën te baggeren watergangen Hoogheemraadschap Polder Vogelzang/Polder Batuwe te Lopik.
 • Plaatsen reptielenscherm terrein ‘Boddegat’ te Ede.
 • Ecologische begeleiding project herinrichting Palmerswaard te Rhenen:
  – Opstellen ecologisch werkprotocol,
  – Informatieavond omwonenden,
  – Toolboxmeetings uitvoerend personeel,
  – Voortgangsoverleg directievoering, aannemer en uitvoerders.,
  – Afvangen en verplaatsen vissen (o.a. Bittervoorn) en reptielen (Ringslang),
  – Controle rustzone’s rond Beverburchten,
  – Uitvoeren maatregelen Zorgplicht en wekelijkse schouw projectgebied,
  – Overleg directievoerder,
  – Werk- en planningsoverleg uitvoerder,
  – Praktisch advies inzet materiaal en uitvoering werkzaamheden,
  – Aanleg IJsvogelwanden,
  – Resultatenverslag ecologische begeleiding.
 • Ecologisch vooronderzoek en aanbrengen markeringen project Herinrichting Bruin Joost/Kortenhoefse Plassen (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Kortenhoef.
 • Ecologische controle en advies project Herinrichting De Ster/Oud Loosdrecht (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Loosdrecht.
 • Ecologische begeleiding Stichts End (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Ankeveen:
  – Quickscan Flora- en Faunawet,
  – Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet,
  – Advies Natuurbeschermingswet,
  – Opstellen ecologisch werkprotocol,
  – Instructie uitvoerend personeel,
  – Ecologische begeleiding bij uitvoering werkzaamheden..
 • Ecologische controle (boomholte-inspectie vleermuizen en broedvogels) en werkadvies reconstructie Ecozone Amsterdamse Bos te Amstelveen.
 • Ecologische voorinspectie (beschermde flora- en fauna / Rugstreeppad) in verband met project kade-/dijkverzwaring Geer- en Kleine Blankaardpolder te Zoeterwoude.
 • Quickscan Flora- en Faunawet te slopen panden Sint Jansstraat te Sprundel.
 • Quickscan Flora- en Faunawet bouwperceel De Dreef te Putte.
 • Quickscan Flora- en Faunawet herinrichtingsgebied De Baak te Steenbergen.
 • Quickscan Flora- en Faunawet herinrichtingsgebied Grijpskerkseweg te Grijpskerke.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol en Gierzwaluwonderzoek conform Soortenstandaard bij te slopen panden Sint Jansstraat te Sprundel.
 • Huismusonderzoek conform Soortenstandaard bij te slopen panden Sint Jansstraat te Sprundel.
 • Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet bouwproject Sint Janstraat te Sprundel.
 • Ecologische begeleiding vervanging duiker Zangvogelweg te Amersfoort:
  – Quickscan Flora- en Faunawet,
  – Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet,
  – Instructie uitvoerend personeel,
  – Afvangen en verplaatsen vissen.
 • Ecologische begeleiding Taartpunt/Polder Maarsseveen (Natura 2000 – Oostelijke Vechtplassen) te Tienhoven:
  – Toolboxmeetings met uitvoerend personeel,
  – Controle op en afvangen en verplaatsen van Heikikker en Ringslang,
  – Wekelijkse rapportage vogelstand en controle broedvogels,
  – Uitvoeren maatregelen zorgplicht (o.a. monitoring activiteit Das en aanwezigheid vissen in te vergraven slootprofielen),
  – Ecologische begeleiding van archeologisch onderzoek,
  – Overleg omwonenden,
  – Ecologische inbreng bouwvergaderingen,
  – Quickscan Flora- en Faunawet nieuw te graven petgaten,
  – Opstellen Projectplan bij aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet,
  – Aanbrengen nestmarkeringen weidevogels,
  – Wekelijkse voortgangsmemo’s ecologische begeleiding,
  – Notitie maatregelen vogelgriep.
 • Inspectie boomholtes (vleermuizen) Nijkerkerstraat/N798 te Putten.
 • Inspectie boomholtes (vleermuizen) Populierstraat te Leerdam.
 • Onderzoek Levendbarende hagedis en Hazelworm conform Soortenstandaard Baarnseweg te Bosch en Duin.
 • Inventarisatie tuinbeplantingen i.v.m. compensatie op te verzwaren dijkvak Stommeerkade

Projecten Buitenland 2016

 • Field research to the dispersal and abundacy of Bleharis gigantea (Acanthaceae) and its relatives in the Erongo-mountains of Namibia.
 • Field research to the dispersal and abundancy of Petalidium rautenii Schinz (Acanthaceae) – locally named Odhingila – in the Hereroland/Oshana region (Ontjo/Waterberg) of Namibia.
 • Attempts to (re)discover populations of Australluma (Caralluma) peschii (Nel) Plowes (Apocynaceae) in the Oshana region of Namibia.
 • Field research to the occurance of species belonging to the genera Brachystelma, Ceropegia, Fockea and Raphionacme and other genera of the Apocynaceae-family in the Kalahari-region (Tsumkwe/Khaudum National Park) of Namibia.

Publication

 • Acanthaceae of Namibia – A travellers fieldguide; J.C. (Coen) Knotters – 2016 – Veldbiologische Werken / Natureguide VBW-1 (160 p.).

Projecten Nederland 2015

 • Ecologisch vooronderzoek en advies locatie St. Martinusstraat/Rucphen; soortgroepen: o.a. Vleermuizen, Steenuil, Kerkuil, Huismus, Rode eekhoorn en flora.
 • Ecologisch vooronderzoek en advies locatie Ginnekenstraat/Oudenbosch; soortgroepen: o.a. Vleermuizen, Steenuil, Kerkuil, Huismus, Rode eekhoorn en flora.
 • Quickscan rugstreeppadden (conform soortenstandaard) Gemeente Borssele.
 • Flora-inventarisatie SNL-kartering Wieden/Weerribben – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora-inventarisatie watergangen defensieterrein Marnewaard – Friesland.
 • Vegetatiekarteringen Lauwersmeer en omgeving – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Vegetatiekarteringen Westerduinen, Westerplas en Striedyken/Schiermonnikoog – terreinen Natuurmonumenten.
 • Florakarteringen SNL-kartering Veerse Meer en omgeving – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Vegetatiekarteringen Kapelsche Moer en Yerseke Moer/Kapelle-Yerseke – terreinen Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap.
 • Inventarisatie flora en fauna en PQ’s-vegetatie voor Geo-certificeringen golfterreinen in Nederland:
  – The Dutch/Spijk,
  – Golfclub Holthuizen/Roden,
  – Golfclub Emmeloord/Emmeloord,
  – Golfclub ’t Zelle/Hengelo (Gld),
  – Golfclub De Haenen/Teteringen,
  – Amsterdam Old Course/Amsterdam,
  – De Hoge Dijk/Amsterdam,
  – Nieuwegeinse Golfclub/Houten,
  – Golfclub Erve Braakman/Hoge Hexel,
  – Rijswijkse Golfclub/Rijswijk,
  – Golfclub Liemeer/Nieuwveen.
 • Beheeradvies en PQ metingen voor Golfclub Kagerzoom te Warmond.
 • Flora en fauna inventarisatie en kartering SNL in combinatie met PQ-vegetatie incl. mosflora volgens methodologie Agentschap voor Bos en Natuur/België voor een Landgoed bij Zundert.
 • Ecologische begeleiding Landgoed Lingewaal; soortgroepen: Kleine modderkruiper, Grote Modderkruiper, Bittervoorn, Platte schijfhoorn, Kleine watersalamander, Bastaardkikker, Rugstreeppad.
 • Ecologisch vooronderzoek en advies locatie Heimolendreef te Rucphen; soortgroepen: Vleermuizen, Steenuil, Kerkuil, Huismus, Rode eekhoorn.
 • Ecologische begeleiding bomenkap spaarbekkens Spaarbekkens/Braakman te Terneuzen/Zeeuws Vlaanderen; soortgroepen: Vleermuizen, Steenuil, Ransuil, jaarrond beschermde nestlocaties vogels, Amfibieën.

Projecten Nederland 2014

 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen woning Prijsseweg 10 te Culemborg.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen woning en opstallen Rietveldseweg 9 te Culemborg.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen woning, stallen en schuren Westelijke Parallelweg 38 te Leerdam.
 • Flora- en vegetatiekartering (soortinventarisatie en typologie toekenning incl. SNL-kartering) Walcheren, Zuid Beveland en Noord Beveland – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora- en vegetatiekarteringen (soorteninventarisatie en typologie toekenning incl. SNL-kartering) Dintelse Gorzen – terreinen Natuurmonumenten.
 • Inventarisatie flora en fauna en PQ’s-vegetatie voor Geo-certificeringen golfterreinen in Nederland:
  – Wellness Hotel & Golf Resort Zuiddrenthe/Erica,
  – Amsterdamse Golfclub/Amsterdam.
 • Ecologisch vooronderzoek (broedvogels en vleermuizen) Spaarbekkens/Braakman te Terneuzen.
 • Lokaliseren en markeren beschermde flora voorafgaand aan maaiwerkzaamheden Botlekgebied te Rotterdam-Rijnmond.
 • Flora & fauna inventarisatie (incl. PQ’s) op Golfclub Kagerzoom te Warmond voor beheerplan.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol te slopen garagebedrijf Prinses Beatrixstraat 31 te Helwijk/Willemstad.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol te slopen schoolgebouw Neerhofstraat te Zevenbergen.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol winkels en magazijnen Emmausplein te Sint Willebrord.

Projecten Nederland 2013

 • Ecologisch vooronderzoek naar voorkomen Heikikker en Kamsalamander in projectgebied Stroomlijn Fase 2 (Ruimte voor de Rivier) Lekoevers Noord tussen Schoonhoven en Lopik (in opdracht van Staatsbosbeheer Hollandse Waarden).
 • Ecologisch begeleiding kapwerkzaamheden in projectgebied Stroomlijn Fase 2 (Ruimte voor de Rivier) Lekoevers Noord tussen Schoonhoven en Lopik (in opdracht van Staatsbosbeheer Hollandse Waarden).
 • Amfibieën en libelleninventarisatie vennen omgeving Valkenswaard o.a. Malpiebeemden.
 • Quickscan flora en fauna bij te renoveren stadswallen van Veere.
 • Flora- en vegetatiekartering (soortinventarisatie en typologie toekenning incl. SNL-kartering) stroomgebied Reusel ten westen van Moergestel – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora- en vegetatiekartering (soortinventarisatie en typologie toekenning incl. SNL-kartering) Moerputten te ’s Hertogenbosch- terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora- en vegetatiekartering (soortinventarisatie en typologie toekenning incl. SNL-kartering) Bossche Broek te ’s Hertogenbosch- terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora- en vegetatiekartering (soortinventarisatie en typologie toekenning incl. SNL-kartering) Sompen en Zooislagen te Vlijmen – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora- en vegetatiekartering (soortinventarisatie en typologie toekenning incl. SNL-kartering) Horst/Engelermeer te ‘s Hertogenbosch – terreinen Staatsbosbeheer.
 • Flora & fauna inventarisatie (diergroepen: dagvlinders, libellen, krekels en sprinkhanen, waterkevers, amfibieën, reptielen, vissen, zoogdieren) in het deelgebied Puttense beken en sprengen beheergebied Waterschap Vallei en Veluwe.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen recreatiewoning te Werkendam.
 • Inventarisatie flora en fauna en PQ’s-vegetatie voor Geo-certificeringen golfterreinen in Nederland:
  – Golfclub Heelsum/Heelsum,
  – Golfclub Landgoed Bergvliet/Terheijden-Oosterhout,
  – Golf & Countryclub Lauswolt/Beetsterzwaag.
 • Flora & fauna monitoring landhuis De Vlierhof te Biggekerke.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen stallen te Hank.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen boerderij en stallen te Wekerom.
 • Dagvlinder- en libelleninventarisaties (SNL-kartering) van de Benningerslikken op Voorne-Putten – terreinen Natuurmonumenten.
 • Vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol bij te slopen flatgebouw te Valkenswaard.
 • Broedvogelinventarisatie Everlandbosjes tussen Roosendaal en Nispen.
 • Flora inventarisatie en watermetingen (ecoscans) van alle watergangen in Gemeente Alblasserdam.
 • Ecologische begeleiding als het afvangen van vissen en amfibieën bij baggerwerkzaamheden op werklocatie van aan te leggen nieuwbouwwijk te Leerdam.
 • Ecologisch vooronderzoek naar voorkomen van platte schijfhoren, kleine modderkruiper en bittervoorn in aan te leggen wateroverlooppolder Bergboezem te Berkel en Rodenrijs.
 • Quickscan flora en fauna met aandachtspunt amfibieën en vissen op ontwikkelingslocatie aan te leggen landgoed bij Beusichem.

Projecten Buitenland 2013

 • Uitzetten natuurwandelroutes in provincie Lorraine/Meuse te Noord Frankrijk.

Projecten Nederland 2012

 • Diverse flora & fauna inventarisaties o.a. Provincie Utrecht (Lopikerwaard en Lekuiterwaarden).
 • Flora- & fauna inventarisaties bekenstelsels Gelderse Vallei (Eempolders).
 • Inventarisatie flora en fauna en PQ’s-vegetatie voor Geo-certificeringen golfterreinen in Nederland:
  – De Goyer Golf en Countryclub/Eemnes,
  – Golfclub Liemeer/Nieuwveen,
  – Edesche Golfclub/Ede,
  – De Hoge Dijk/Amsterdam,
  – Koninklijke Nederlandse golf en country club/Wassenaar,
  – Golfclub Kleiburg/Brielle,
  – Golfclub Kagerzoom/Warmond.
 • Quickscan flora en fauna voor tijdelijke alternatieve parkeerplaats in kader van golftoernooi nabij Koninklijke Nederlandse golf en country club te Wassenaar.
 • Flora & fauna monitoring landhuis De Vlierhof te Biggekerke.
 • Ecologisch vooronderzoek bij plangebied aan te leggen fiets-/recreatiepad in poldergebied bij Maartensdijk/Hollandse Rading.
 • Flora inventarisatie Oisterwijkse vennen – terreinen Natuurmonumenten.

Projecten Nederland 2011

 • Diverse flora & fauna inventarisaties o.a. Provincie Utrecht (Lopikerwaard, Langbroekerwetering/Kromme Rijn en Lekuiterwaarden).
 • Flora- & fauna inventarisaties bekenstelsels Gelderse Vallei (Valleikanaal, Grift).
 • Quickscan flora en fauna met speciale aandacht voor Zandhagedis in kader van baanreconstructie Koninklijke Nederlandse golf en country club te Wassenaar.
 • Flora inventarisatie Oisterwijkse vennen – terreinen Natuurmonumenten.
 • Inventarisatie flora en fauna en PQ’s-vegetatie voor Geo-certificeringen golfterreinen in Nederland:
  – Golfclub Cromstrijen/Numansdorp.
 • Diverse flora & fauna inventarisaties waaronder electrovisserij, quickscans en voortoetsen.

 

Projecten Nederland 2010

 • Diverse flora & fauna inventarisaties o.a. Provincie Utrecht (zuidelijk deel Utrechtse Heuvelrug).
 • Flora- & fauna inventarisaties bekenstelsels Gelderse Vallei (Stroomgebied Heiligerbergerbeek, Valleikanaal, Grift, Lunterschebeek en Esvelderbeek).
 • Flora monitoring (PQ’s) Zeeuwse bloemendijken op Walcheren en Zuid-Beveland voor Provincie Zeeland.
 • Flora inventarisatie Oisterwijkse vennen – terreinen Natuurmonumenten.

 

Projecten Nederland tot 2010

 • Inventarisatie van libellen in het Westerveldse Bos in opdracht van Gemeente Zwolle (1990-1991).
 • Onderzoek en advies naar de mogelijkheden tot omvorming van wilgenhakhout en populierenbos in het gebied Bolgerijen-Autena (Vianen) naar natuurlijk loofbos in opdracht van Stichting het Zuidhollands Landschap (1992).
 • Vegetatiekartering Kennemerduinen, Zandvoort-IJmuiden in opdracht van PWN Waterleidingbedrijf en Nationaal Park Zuid Kennemerland (1992).
 • Spoorberminventarisatie Nijmegen-Kleve t.b.v. aanleg vlinderfietsroute, Nijmegen-Kleve in opdracht van De Vlinderstichting (1994).
 • Vegetatie-opnames verspreidt over Nederland op routes vlindertelling in opdracht van De Vlinderstichting (1994).
 • Vegetatie- en landschapskartering Provincie Overijssel omgeving Deventer (Salland-West) in opdracht van Provincie Overijssel (1994).
 • Onderzoek naar Waaierkever/Wespemoorder Metoecus paradoxus (Rhipiphoridae) Amsterdamse Waterleidingduinen in opdracht van de Amsterdamse Waterleidingduinen (1994).
 • Controle flora-inventarisatiegegevens milieumeetlat ecologische boeren, Stolwijk, Noordeloos, Hazerswoude- Rijndijk in opdracht van De Vlinderstichting (1995).
 • Vegetatie- en landschapskartering Provincie Overijssel omgeving Goor/Diepenheim in opdracht van Provincie Overijssel (1995).
 • Meerjarenonderzoek naar de effecten van gefaseerd maaibeheer op flora en entomofauna (dagvlinders, kevers (tot op soort determinatie van o.a. loopkevers), spinnen, sprinkhanen, krekels, wantsen, cycaden en mieren), over 12 natuurterreinen in Nederland (Veenkampen/Wageningen, Hasselter-Stadsgaten/Hasselt, Luttenbergerveen/Raalte, Korenburgerveen/Winterswijk, Wijnjeterperschar/Wijnjewoude, Broeklanden Langeveen/Norg, Vliegbasis Twente/Enschede, De Bruuk/Groesbeek, St.Jansberg/Plasmolen, Wijstgronden Karperdijk/Uden, Moerputten/Wijchen, Rheezermaten/Hardenberg) in opdracht van De Vlinderstichting (1995- 1998).
 • Populatie-onderzoek Distelbremraap (Orobanche reticulata) Deventer e.o. (onderzoek in eigen beheer) (1987 t/m 1999).
 • Verspreidingsonderzoek van Maladera holoserica (Scarabaeidae) nabij Eefde (onderzoek in eigen beheer) (1997-1998).
 • Verspreidingsonderzoek van Melandrya caraboides (Serropalpidae) nabij Diepenveen (onderzoek in eigen beheer) (1991-2000).
 • Onderzoek naar mogelijkheden cultivatie van Klimopbremraap (Orobanche hederae) en Centauriebremraap (Orobanche major) te Roosendaal (onderzoek in eigen beheer) (2000-2009).
 • Inventarisatie Boktorren (Cerambycidae) Staartse Duinen – grenspark Kalmthoutse heide/Huibergen (onderzoek in eigen beheer) (2000 tot heden).
 • Inventarisatie flora en entomofauna Natuurgebied Oudland/Moerstraten (onderzoek in eigen beheer) (2003 tot heden).
 • Monitoring strandschelpenaanwas en zeewierenaanwas Delta Neeltje Jans/Vrouwenpolder (onderzoek in eigen beheer) (2005 tot heden).