Producten

Introductie

Veldbiologische Werken is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in ecologisch onderzoek, inventarisaties, praktisch advies en ecologische begeleiding. Veldbiologische Werken heeft ruime veldkennis en praktische ervaring en dat delen wij graag met u.

U kunt Veldbiologische Werken inschakelen voor inventarisaties en monitoring, biodiversiteits- en duurzaamheidsonderzoek, aanvullende beheeradviezen, planvorming en ontwerp, ecologische begeleiding en voor hulp bij uitvoering en onderhoud. Maar ook voor (aanvullend) onderzoek ten behoeve van ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Op al onze producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, d.d. 29 mei 2019.

Context

De afgelopen decennia heeft natuurbeheer, -ontwikkeling en -bescherming in Nederland en Europa een grote vlucht genomen. Veel projecten zijn uitgevoerd om flora en fauna te beschermen of deze nieuwe kansen te bieden. Ecologische hoofdstructuren, verbindingszones en stepping-stones zijn ontworpen en aangelegd. Soortbeschermingsplannen zijn geschreven en ten uitvoer gelegd. Wettelijke kaders zijn opgesteld. Natuurbeheersubsidies zijn verstrekt. Ecologische werkprotocollen zijn gemeengoed geworden. Wat zijn nu de effecten van deze inspanningen? Werkt het toegepaste beheer? Waar zijn aanpassingen nodig? Waar zijn nieuwe kansen mogelijk? Hoe maken wij onze omgeving bewust van natuurbelang en hoe delen we de behaalde successen?

Monitoring flora en fauna [pb-city]

Onze producten

Ecologisch onderzoek, inventarisatie, monitoring en praktisch advies

Veldbiologische Werken is het onderzoeks- en adviesbureau dat de effecten van deze inspanningen onderzoekt. Door het uitvoeren van flora- en faunakarteringen, inventarisaties en monitoring wordt inzicht verkregen in de mate van succes. ‘Opnieuw ijken van de biodiversiteit.’ Kansen, beperkingen en bedreigingen worden in kaart gebracht. Successen worden gedeeld. Zo voert Veldbiologische Werken onder andere onderzoek uit naar ecologische ontwikkelingen van recent aangelegde amfibieënpoelen, vispassages en natuurvriendelijke oevers. Ook meet Veldbiologische Werken de effecten van ecologisch bermbeheer en het gebruik van faunapassages. Natuurwaarden worden door Veldbiologische Werken in kaart gebracht voor o.a. landelijke overheidsinstanties, provincies, waterschappen, gemeenten en natuurbeherende instanties. Met het meten van natuurwaarden worden de ontwikkelingen van flora en fauna nauwkeurig gevolgd en kunnen beheermaatregelen tijdig ten goede worden bijgesteld. Veldbiologische Werken geeft hierin praktische, doelgerichte en uitvoerbare adviezen.

Quickscan Wet Natuurbescherming en Ecologisch Vooronderzoek

Bij ruimtelijke planvorming en ontwikkeling, onderhoud van wegen en watergangen, uitvoerende werken aan groenbeplanting of bebouwing, dient rekening te worden gehouden met beschermende planten en dieren. Deze (plannen voor) werkzaamheden in de buitenruimte moeten worden getoetst aan de beschermende maatregelen van de Wet Natuurbescherming. Veldbiologische Werken verzorgt het gehele traject van ecologisch onderzoek en toetsing. Met een kort verkennend onderzoek in de vorm van een Quickscan Wet Natuurbescherming wordt gekeken of er in een projectgebied mogelijk beschermde planten en dieren aanwezig zijn. Uit de resultaten van de Quickscan Wet Natuurbescherming kan blijken of er eventueel vervolgonderzoek gewenst is. Veldbiologische Werken voert ook uitgebreid Ecologisch Vooronderzoek uit om met zekerheid vast te stellen of er in een projectgebied planten- en diersoorten voorkomen met een speciale status binnen de Wet Natuurbescherming. Bij een dergelijk Ecologisch Vooronderzoek wordt een projectgebied volledig onderzocht op (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. Als uit een onderzoek blijkt dat in een projectgebied beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn, moet een ontheffing worden aangevraagd voor de te ondernemen werkzaamheden. Veldbiologische Werken kan deze ontheffingsaanvraag verzorgen. De uitkomsten van de onderzoeken vormen het uitgangspunt van de ontheffingsaanvraag. In overleg kunnen eventuele mitigerende of compenserende maatregelen worden verzorgd. Voor aanvang van de werkzaamheden moeten mitigerende maatregelen plaatsvinden, zodat beschermde soorten kunnen uitwijken. Compenserende maatregelen worden na uitvoering van de werkzaamheden getroffen, zodat nieuwe vestigingsmogelijkheden worden geboden aan beschermde soorten.

Planvorming en ontwerp

Door onze ruime kennis en ervaring, zowel ten aanzien van soorten als van landschappen wordt Veldbiologische Werken regelmatig gevraagd om ecologische inbreng bij ruimtelijke plannen. Deze ruimtelijke plannen betreffen zowel landelijk als stedelijk gebied en hebben betrekking op een breed scala in ruimtelijk gebruik. Zo heeft Veldbiologische Werken onder andere ecologische advisering verzorgd bij inrichting en beheer van golfterreinen, aan te leggen natuurstroken in agrarisch gebied, omvorming van stedelijke plantsoenen tot natuurlijk groen, aanleg van fauna-corridors, ecologische schets voor te ontwikkelen villawijk, etc. Bij ecologische inbreng voor ruimtelijke plannen creëert Veldbiologische Werken ruimte voor natuur. Uitgangspunt hierbij is vaak de grove lijn, ‘de groene schets’, die het kader vormt voor een concreet plan met ontwerp. Het concrete plan richt zich op haalbare ontwikkeling, waarbij Veldbiologische Werken uitgaat van haalbare doelen. Die doelen betreffen soorten waarvan vestiging met redelijkheid te verwachten is, maar betreffen ook het ontstaan van natuurlijke eenheden die breed gedragen en wenselijk zijn. Communicatie en educatie spelen bij planvorming en ontwerp vaak een belangrijke rol. Veldbiologische Werken speelt hierop in door zijn passie voor de natuur breed te delen.