Biodiversiteit weten?

Biodiversiteit weten?

Biodiversiteitsonderzoek: bij het biodiversiteitsonderzoek wordt met name gekeken naar de variatie aan soorten en hun verschijningsvormen als kenmerken van levensgemeenschappen en ecosystemen. De term biodiversiteit is een term die gebruikt wordt voor het meten en waarderen van de variatie aan soorten en hun verschijningsvormen. Zo wordt vanuit deze term geprobeerd verbanden te vinden tussen diversiteit en menselijke milieu-invloeden. Hoe meer biodiversiteit hoe belangrijker een ecosysteem kan zijn, vanwege de grote soortenrijkdom in zo’n milieu. Er zijn ook natuurlijke ecosystemen die niet bijzonder divers zijn, maar toch belangrijk en/of vaak bedreigd worden.

Biodiversiteit wordt gebruikt als meetinstrument en waarderingskader voor de kwaliteit van ecosystemen. Half-natuurlijke ecosystemen als polderwateren, wegbermen en dergelijke herbergen bijvoorbeeld weinig soorten door geïsoleerde ligging, vervuiling of slecht beheer. Beheer kan er op gericht zijn de maximale biodiversiteit uit ecosystemen te behalen. Sommige beleidsinstrumenten hebben een zo hoog mogelijke biodiversiteit als nadrukkelijk doel.

De biodiversiteit binnen een plangebied is bijvoorbeeld af te leiden aan de verscheidenheid van soorten flora en fauna. Met de gegevens verzameld binnen uw plangebied kan een habitattypologie en/of vegetatietypologie worden opgesteld en kensoorten worden gecontroleerd. Aan de kensoorten zijn karakteristieken toegekend. Aan de hand van deze gegevens kan een berekening worden gemaakt omtrent de ecologische waarden van uw plangebied.

Het kan zijn dat u de biodiversiteit van uw plangebied wilt weten bijvoorbeeld om de vraag te beantwoorden wat de impact van een ruimtelijke ontwikkeling op de natuurwaarde zal zijn.

Neemt u dan contact met ons op. Veldbiologische Werken vof inventariseert dé grote variatie aan soorten flora en fauna in alle habitattypen door heel Nederland en dat al meer dan 10 jaar. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met Coen Knotters, 06-20431422.

Ruimtelijke kwaliteit meten, tijdelijke natuur meten.

Vegetatietypologie, kensoorten, ecologische karakteristieken, biodiversiteit, ecologische waarden, ecosysteem.